Publicatie betreffende groot onderhoud N330: Zelhem - Varsseveld in 2020

Deze publicatie geeft een een globaal overzicht van de uit te voeren werkzaamheden. In de bijlages worden afbeeldingen getoond van de huidige verkeerssituatie in de Dorpsstraat en de geplande inrichting.

Verder zijn de vragen van o.a. de inloopavond van jl. 27 juni in Halle verzameld en wordt er een reactie op gegeven.

Klik hier om direct de publicatie op de website van Provincie Gelderland te openen

 
Verkorte weergave gesprek met dhr. Paul Hofman (wethouder Duurzaamheid gem. Bronckhorst) en dhr. Coen Beijer (Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer gem. Bronckhorst) op vrijdag 12 oktober 2018 bij Zalencentrum Nijhof in Halle
 
Inleidend wordt de aanleiding en de huidige stand van zaken t.av. de activiteiten van de werkgroep Verkeer geschetst.
Vervolgens wordt aan de hand van de welbekende presentatie ons plan stap voor stap doorgelopen. Tussentijdse vragen van de wethouder worden zo goed mogelijk toegelicht, waaraan met name dhr. Beijer een bijdrage levert vanuit zijn positie en deskundigheid.
Verder worden de bijbehorende onderwerpen als verkeersintensiteit en -snelheid, geluidsbelasting etc. besproken.
Op de vraag naar de mogelijkheden van overname van het beheer van de Dorpsstraat door de gemeente Bronckhorst reageert de wethouder -met het oog op het beperkte jaarbudget- terughoudend.
 
Hoe nu verder? Wethouder Hofman heeft de volgende werkwijze voor ogen:
In eerste instantie houdt de politiek zich afzijdig en wordt op ambtelijk niveau getracht tot een bepaalde denkrichting te komen; een belangrijk uitgangspunt hierbij is het “kopen van tijd”.
Hiermee wordt in deze situatie bedoeld: proberen te bewerkstelligen, dat het -voor 2019- geplande groot onderhoud van de Dorpsstraat met een jaar wordt uitgesteld, zodat er tijd beschikbaar komt voor overleg tussen de partijen. De uitkomst hiervan mogen wij dit jaar nog verwachten. In het positieve geval zullen er vervolgens in 2019 gesprekken plaatsvinden met alle partijen en belanghebbenden.
Mocht e.e.a. toch niet naar verwachting verlopen, dan zal ingezet worden om via de (provinciale én gemeentelijke) politiek tot een oplossing te komen.

 

 
Samenvatting bijeenkomst met CDA fractieleden op 08 september 2018 in de Korenaar te Halle

Aan de hand van een brochure wordt de aanleiding en de huidige stand van zaken t.av. de activiteiten van de werkgroep Verkeer geschetst. Er wordt door de fractieleden positief gereageerd op de presentatie en met de nodige -tussendoor- gestelde vragen probeert men zich actief te verdiepen in de problematiek. Vanuit de fractie wordt voorgesteld om e.e.a. gefaseerd in te steken. Eerst vaststellen of de provincie voldoende ruimte geeft voor oplossingen in de bestaande situatie; indien dit niet het geval is, dan zou het zeker een optie kunnen zijn dat de gemeente het beheer van de Dorpsstraat overneemt.
A.s. dinsdag 11 september zal het plan tijdens de fractievergadering worden voorgelegd, hierbij zal nog niet op de details ervan worden in gegaan, maar zal een fractiestandpunt bepaald worden met vraagstelling richting de verantwoordelijke wethouder.
 

Terugblik op bezoek aan de fractie van GGB op woensdag 16 mei 2018 in het gemeentehuis

Aan de hand van een PowerPointpresentatie hebben wij onze visie t.a.v. huidige en de gewenste verkeerssituatie in Halle getoond.
Tussendoor werden er (voor de hand liggende) vragen gesteld in de zin van: “waarom geen rondweg om Halle” en “hoezo verbreding van de Dorpsstraat, terwijl de snelheid beperkt moet worden”. Daarbij bleek men geen notie te hebben van de aantallen voertuigen, die dagelijks de Dorpsstraat passeren; dit werd allemaal uitgelegd.
T.a.v. onze wens, om de Dorpsstraat weer onder beheer van de gemeente Bronckhorst te brengen, werd door dhr. Blaauw -uit oogpunt van de vermoedde kosten- met enige scepsis aangekeken. Over het algemeen toonde men wel begrip voor onze ideeën ter verbetering van de verkeerssituatie.