Minicursus ‘Natuurlijk Halle’
 Keizersmantel
De Werkgroep Buitengebied Halle (WBH) onderdeel van Halle’s Belang heeft iets moois bedacht, dit voor alle inwoners van Halle en omgeving. Voor de komende maanden en in 2024 worden er een serie lezingen met excursies over de bijzondere (mooie) natuur in en rondom Halle aangeboden. Oftewel een soort genaamde minicursus over Natuurlijk Halle.
Deze minicursus bestaat uit een serie lezingen door lokale deskundigen op een maandagavond (van 19:45 tot ca 21:45 uur) in het Heidehuus in Halle-Heide én een interessante excursie op de zaterdag daaropvolgend (van 10.00 tot 12.00 uur). De minicursus bestaat uit 4 thema’s, namelijk: Insecten, Paddenstoelen, Landschap en Bomen.
Via de Facebookpagina van Werkgroep Buitengebied Halle en via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan men hiervoor aanmelden.
Ook heeft de werkgroep zijn adressenbestand een mail verstuurd met daarin een aanmeld link.
Men kan zich aanmelden voor één of meerdere cursusonderdelen.
Deelname aan de minicursus is gratis en er is steeds plek voor ongeveer 15 deelnemers (vol=vol)
 
Insecten (lezing 28 aug. – excursie 2 sept.)
Tijdens de eerste minicursus zal Wim Gerritsen ons meenemen naar de wondere wereld van de insecten. Voor iedereen die zich weleens afvraagt wat al die vliegende en krioelende beestjes zijn, wat hun rol is in de natuur of hoe het eigenlijk met ze gaat. De excursie vindt plaats in de natuurgebiedjes langs de Heidenhoekse Vloed.
Paddenstoelen (lezing 16 okt. – excursie 21 okt.)
Paddenstoelendeskundige Jannie Klein Lebbink vertelt over het belang van paddenstoelen, hoe deze leven, waarom sommige soorten erg giftig zijn en waar we ze aan kunnen herkennen etc. Tijdens de excursie gaan we op zoek naar mooie exemplaren in het buitengebied van Halle.
Landschap (lezing 8 jan. 2024 – fietsexcursie 13 jan.)
De Halse Rug, Kampen, Essen, houtwallen, singels, boomgaarden… allemaal kenmerkende elementen van het landschap rondom Halle. Sander Nijhuis zal tijdens de avond en tijdens de fietsexcursie deze elementen bespreken en tonen dat deze logischerwijs bij elkaar horen en zo het kenmerkende buitengebied van Halle vormen.
Bomen (lezing 22 april – excursie 27 april)
Deskundige Gert Jan Hoornenborg laat zien hoe bomen leven en ontwikkelen, waarom oudere bomen zo belangrijk zijn voor de biodiversiteit etc. Tijdens de excursie gaan we enkele bijzondere exemplaren in ons buitengebied bekijken.
 

Speerpuntennotitie Natuur Leefomgeving en toerisme Halle

Op basis van de analyse van de input op de eerste dorpsbijeenkomst komt de Werkgroep Buitengebied tot een viertal speerpunten om de komende periode actief mee aan de slag te gaan. Het betreft:
- Zandwegen (incl. wandel en fietsrecreatie)
- Biodiversiteit
- Groene Landschapsstructuren
- Cultuurhistorie


Huidige situatie
Het dorp Halle ligt ingebed in een groot omringend landelijk gebied. Dit landelijk gebied (het landschap) kenmerkt zich door een interessante diversiteit; het resultaat van de ontstaansgeschiedenis en het eeuwenoud gebruik door de mens. Er is veel waardering voor het landelijk karakter van het landschap rondom Halle en steeds meer (dorps)bewoners voelen zich betrokken bij en verbonden met dit landschap. Het nodigt uit tot beleving (wandelen en fietsen), geeft ons identiteit en heeft cultuurhistorische en ecologische waarden.
De huidige situatie is dat de kwaliteit en de verschijningsvorm van het landschap redelijk op orde zijn. Tegelijkertijd zien we ook een trend van achteruitgang van deze kwaliteit. De biodiversiteit neemt af (een landelijke trend) en de diversiteit van de verschillende landschappen neemt af doordat oa groene landschapselementen verdwijnen als gevolg van de wens/noodzaak om het land meer intensief te benutten. Een andere belangrijke trend is dat er een afname is van het aantal boerenbedrijven en er een toename is te constateren van burgerbewoning in het buitengebied.
Kenmerkende (in ieder geval te behouden) elementen van het landschap rond Halle zijn:
De aanwezige zandpaden; De afwisseling van bosjes en houtwallen; Prachtige elzensingels (oa in de Meuhoek); Het reliëf (hoogteverschil) van de Halse Rug; Poelen op natte lage plekken die interessant zijn voor de boomkikker; Her en der echt oude bomen; Oude boerderijen en bewoningsplekken (van de 13e eeuw) Etc.
Op dit moment hebben we geen cijfers en getallen over bijvoorbeeld hoeveel kilometer zandpaden we hebben, welke vlinders er specifiek zijn, waar cultuurhistorisch interessante bomen en bosjes staan etc. Voorlopig gaan we uit van het huidige aantal kilometers zandpad, het huidige bestand der bijen, wulpen en vleermuizen, de hoeveelheid zomereiken, singels en heggen die er nu zijn en de informatie en educatie die er al is.
 
Gewenste situatie
Uitgangspunt is de huidige stand van bovengenoemde zaken minimaal te behouden (de achteruitgang tegen te gaan) en waar mogelijk de kwaliteiten te versterken. Het streven is naar een landschap waar de boer goed kan boeren, de bij kan vliegen, de toerist geniet, de ondernemer kan ondernemen, de weidevogels oud kunnen worden etc. Een samenhangend landschap van een interessante kwaliteit.
Om in ieder geval te behouden wat we hebben zal ook het beheer (met behoud van kwaliteit) hiervan een belangrijk punt zijn en blijven. Bewustwording van de (bijzondere) omgeving waarin we leven en werken is van belang, niet alleen voor bezoekers, maar juist ook voor locals. Zie voor de stip op de horizon onze visie zoals geschreven op 16 februari 2017.
 
De weg tot de gewenste situatie
Hoe slingert dat te bewandelen pad naar de ultieme groene omgeving van Halle?
- Speerpunt zandwegen (inclusief wandel- en fietsrecreatie)
Nadruk leggen op wat kenmerkend is voor Halle; wat maakt Halle zo bijzonder. Onderzoek doen naar de Halse parels en in overleg met bewoners/organisaties bekijken hoe we deze op een goede manier kunnen gebruiken om Halle voor onszelf maar ook voor de recreant
nog aantrekkelijker te maken. Praktische zaken als bij zandwegen bankjes plaatsen, het checken wat het vuilnisbakkenbeleid van de gemeente is (vuilnisbakken, adoptie, legen, zwerfafvalacties scholen etc). Zijn reeds aangegeven/bestaande wandelroutes nog werkend
en kunnen ze worden verbonden in een wandel-app?
- Speerpunt Biodiversiteit
Samen met dorpsbewoners in beeld krijgen welke specifieke flora en fauna aanwezig is rond Halle. Vervolgens laagdrempelige activiteiten oppakken die helpen om te behouden van wat er is en die versterkend werken voor uitbreiding. Denk hierbij aan praktische zaken als
stimuleren aanleg kruidenrijke veldjes/bermen/oprijlanen, stimuleren van het ophangen van nestkastjes, aanleg voedselbossen, scholen vragen bijen- en insectenhotels te bouwen, alternatieven voor bestrijdingsmiddelen promoten, kruiden aanbieden als erfbeplanting, oa. (hobby)boeren/bewoners actief benaderen en verleiden tot inheemse vergroening/herstel.
- Speerpunt Groene landschapsstructuren.
Versterken van het landschap door aanplant van groene structuren (landschapselementen zoals heggen en hagen, houtwallen, boomgaarden etc.) met de passende inheemse beplanting op de juiste plekken in het landschap. Inspirerend zijn oude kaarten. Met name het kaartbeeld van rond 1900 wordt in z’n algemeenheid aantrekkelijk gevonden en levert een positieve inspiratiebron voor bewoners. Door dit kaartbeeld te delen ontstaat er enthousiasme om ook op eigen terrein te gaan aanplanten. Het aanplanten van structuren in het landschap kan heel goed plaatsvinden op het erf als een erfbeplanting maar ook verder het landschap in als een echt groene landschapsstructuur. De uitwerking van dit speerpunt draagt ook prima bij aan de speerpunten zandwegen (recreatie en toerisme) en biodiversiteit. We kunnen onderzoeken hoe we de huidige eigenaren van bestaande landschapselementen kunnen ondersteunen bij het beheer van die elementen. Bijvoorbeeld door het in het leven roepen van een hak,- en zaagvrijwilligersgroep. Wegbeplanting is ook belangrijke drager van de landschapskwaliteit in en rond Halle. We
zullen aan de beheerders daarvan vragen om goed beheer uit te voeren en bij eventuele herplant meteen te beginnen met wat forsere exemplaren.
- Speerpunt Cultuurhistorie
Halle en omgeving kent een zeer rijke en bijzondere cultuurhistorie. Door het inventariseren van wat deze is, wat er nu nog zichtbaar is en wat we weten, wat er bijvoorbeeld in musea nog te vinden is krijgen we dit beter in beeld. Er zijn veel mensen/organisaties die hier druk
mee zijn. We zullen met hen de samenwerking zoeken. We denken ten aanzien van de uitvoering aan bijvoorbeeld een inzet via Oral History (oude verhalen ophalen en vastleggen bij Hallenaren), onderzoek middels raadpleging van oude kaarten, het overdragen van de kennis en informatie op scholen, bijeenkomsten en digitale informatie bij bijvoorbeeld routes, bewustwording (en daarmee betrokkenheid) te creëren.

Mogelijke gesprekpartners
- IVN Oude IJsselstreek (Jannie Klein Lebbink)
- Staatsbosbeheer
- Beleidsmedewerkers gemeente Bronckhorst (oa Willy Kempers)
- Vrijwilligers Meuhoek
- Salehem; oudheidkundige vereniging
- StAM; Stichting Achterhoek Mooi (Henk Boland)
- ANV ’t Onderholt (Wilfried Berendsen)
- TIP Zelhem
- LTO
- Museum Smedekinck
 - Etc.