Enkele punten uit de bijeenkomst van wg. Verkeer dd. 25 april 2018

- Reacties aanwonenden op nieuwsbrief
Medio maart is door de wg-leden bij alle aanwonenden van de Dorpsstraat een nieuwsbrief bezorgd, met daarin opgenomen onze ambitie en de voortgang (met o.m. de zienswijze van de beleidsmedewerkers verkeer en vervoer van de gemeente Bronckhorst).
De wg-leden hebben in de afgelopen weken helaas nauwelijks tot geen reacties hierop ontvangen!
- Reacties gemeentelijke politieke fracties
Onze plannen zijn ook kenbaar gemaakt richting de Bronckhorster politiek. Zoals te verwachten viel in aanloop naar- en rondom de verkiezingen hielden de politieke partijen zich in hun reacties nogal op de vlakte. Wèl zijn wij uitgenodigd om in te spreken in de fractievergadering van Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB). Dit zal op dinsdag 15 mei om 20:00 uur zijn in het gemeentehuis. Van deze uitnodiging zal door een aantal wg-leden gebruik gemaakt worden.

 
Werkgroep Verkeer
Voortgang Werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer wil de Dorpsstraat in Halle voor haar bewoners verbeteren qua veiligheid, gebruik en inrichting. De werkgroep heeft vaste vorm gekregen n.a.v. het Dorpsplan Halle.
 
Stappen tot nu toe:
Maart 2018 Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezing alle politieke partijen in de gemeente per email uitgenodigd om met ons het plan te bespreken.

Dinsdag 20 februari 2018 Met beleidsmedewerker “Verkeer en vervoer” van gemeente Bronckhorst Coen Beijer de huidige situatie ter plekke bekeken.

Vrijdag 2 februari 2018 Bespreking met gebiedsambtenaar Arie Vries

Woensdag 17 januari 2018 Werkgroep Dorpsstraat stelt eerste versie van “de nieuwe Dorpsstraat” op

Dinsdag 12 december 2017 Presentatie Dorpsplan Halle met burgemeester Marianne Besselink

Woensdag 17 mei 2017 Tweede bewonersavond Dorpsplan Halle (verdere uitwerking)

Maandag 23 januari 2017 Eerste bewonersavond Dorpsplan Halle (ideeën delen en prioriteren)

Donderdag 3 november 2016 Eerste dorpsplan werkgroep vergadering

Speerpunten Dorpsplan met prioriteitspunten door bewoners:
“25% Verkeer en vervoer”; “17% Natuur, leefomgeving en toerisme”; “17% Dorpsontwikkeling”; “15% Wonen”; “13% Sport en ontmoeten”; “5% Aantrekkelijkheid Halle”; “3% Vrijwilligersbank”; “3% Buurt App”; “3% Overig”
Speerpunten “Verkeer en vervoer” door bewoners:
Onveilig (met te hoge snelheid door dorpskern), geluidsoverlast (door verkeer en rioleringsputten), slechte luchtkwaliteit, onveilige trottoirs, gevaarlijk zebrapad voor school.

Hoofdlijnen eerste versie “de nieuwe Dorpstraat”
Eerste versie betreft versie in de zin van: wat als we alles naar wens zouden kunnen aanpassen:
- snelheden: vanaf Meuhoek en kruispunt Seegers 60 km en in Halle 30 km per uur met flitspalen om de max. snelheid te handhaven
- bij Meuhoek verkeersremmers met rode en witte pijl zoals in Zelhem. Bij Seegers rotonde
- stil asfalt met oplossing voor rioleringsputten
- weg enigszins verbreden zodat vrachtwagens elkaar kunnen passeren, met flitspalen om de max. snelheid te handhaven
- veilige, goed begaanbare trottoirs voor validen en invaliden beschermt van weg door paaltjes
- zebrapad voorzien van verkeerslicht dat op beweging start en verkeer echt laat stoppen
- landbouwvoertuigen uit de Dorpstraat naar over landelijke wegen

Gebiedsambtenaar gesprek
Situatie Halle wordt door gemeente ook als belangrijk knelpunt gezien. Weg provinciaal, trottoir/riolering gemeente.

Gebiedsambtenaar beleidsmedewerkers
- Provincie doet 1x per 9 jaar onderhoud (2019/2020). Plan hiervoor wordt normaal 3,5 a 4 jaar van te voren gemaakt door provincie zonder overleg met bewoners. Gemeente zou weggedeelte Halle kunnen overnemen, is al eerder over gesproken (toen te duur bevonden)
- Flitsers kunnen alleen door centrale overheid worden geplaatst en voor Halle kans klein
- Gemeente wil eigenlijk rondweg (bewoners niet) -> doorlooptijd meer dan 10 jaar
- 30 km weg alleen als de weg ook zo is ingericht (dus niet breed)
- Gemeente wil met bewoners meedenken en samen versie 2 opstellen van “de nieuwe Dorpsstraat”

Vervolg
Dinsdag 20 februari komen beleidsmedewerkers kijken op locatie. Woensdag 21 februari volgend overleg
 
 
Speerpunten notitie verkeer en vervoer: Overig verkeer/vervoer
 
Huidige situatie:
De algemene verkeersituatie (los van de Dorpsstraat) kenmerkt zich door veel doorgaand vrachtverkeer. Daarnaast is vanwege de landelijke omgeving het onafwendbaar dat er landbouwvoertuigen rijden, maar de snelheid van deze voertuigen wordt door velen als te hoog ervaren.
De algemene toestand van de trottoirs vraagt om enig onderhoud om de veiligheid te kunnen garanderen.
De putten in de doorgaande weg geven bij hoge rijsnelheden veel geluidsoverlast.
Het openbaar vervoer is nu goed geregeld, maar een mogelijkheid om direct naar het gemeentehuis te reizen is er niet.
Het kruispunt buiten Halle richting Zelhem (Seegers) is de meest gevaarlijke kruising.
 
Gewenste situatie:
Veilige trottoirs die periodiek op eventueel benodigd onderhoud worden bekeken.
Veilig landbouw en zwaar verkeer.
Openbaar vervoer op niveau houden en misschien met nieuwe mogelijkheden uitbreiden.
Kruispunt Seegers veiliger maken door bijvoorbeeld een rotonde te plaatsen.
 
De weg tot de gewenste situatie:
De gemeente Bronckhorst hoe periodiek onderhoud op de trottoirs kan worden verbeterd.
Bij de gemeente informeren welke verbeteringen er gepland zijn en onze wensen ter verbetering kenbaar maken.
Uitzoeken hoe we invloed kunnen hebben op de navigatie routes.

Eventueel te benaderen gesprekspartners / belanghebbenden:
- Bewoners Halle
- Gemeente Bronckhorst
- Gemeentelijke en Provinciale politiek

 
Speerpunten notitie verkeer en vervoer: Dorpsstraat

Huidige situatie:
De Dorpstraat in Halle is de doorgaande weg door het dorp. Op de weg geldt een maximum snelheid van 50 km per uur. In de straat staan enkele winkels, horeca en de dorpsschool. Aan beide zijden van de straat is een smalle stoep en in het midden van het dorp is een zebra pad.
De maximum snelheid wordt vaak overschreden en de straat wordt veel gebruikt voor doorgaand normaal en veelal vrachtvervoer. Er is een erg smal fietspad waarop het bij passerende auto’s verre van comfortabel is en het voor schoolgaand verkeer ronduit gevaarlijk kan worden genoemd. In de avond uren nemen de snelheden verder toe. Op snelheid wordt niet door de daarvoor bevoegde instanties gehandhaafd.
 
Gewenste situatie:
Een veilige gezellige dorpsstraat waar het voor alle weggebruikers veilig is, voorzien van een trottoir waar ook rolstoelgebruikers en ouderen veilig gebruik van kunnen maken. Waar de snelheid in verhouding komt de functie van de straat: een dorpsstraat met schoolgaande kinderen waar 30 km per uur niet zou misstaan.

De weg tot de gewenste situatie:
De verkeersveiligheid handhavende partijen bewegen tot snelheid beperkende maatregelen. Dit zou kunnen met een verlaging naar 30 km en/of handhavende maatregelen zoals flitspalen of waarschuwingen bij te hard rijden.
Samen met direct betrokkenen nadenken hoe de gewenste situtatie eruit zou moeten zien en vervolgens acties in gang zetten om de gemeente en/of provincie te helpen de verkeersveiligheid te verbeteren

Eventueel te benaderen gesprekspartners / belanghebbenden:
- Bewoners Dorpsstraat
- Bewoners Halle
- Schoolbestuur
- Bedrijven Dorpsstraat
- Gemeente Bronckhorst
- Gemeente en Provincie politiek

Bericht van de gem. Bronckhorst betr. start aanpak Dorpstraat en N330 Zelhem-Varsseveld

 

Beste Hallenaren,

Al enige tijd zijn we samen met u en de provincie bezig met de herinrichting van de N330. In de eerste week van september is het dan zover, de werkzaamheden gaan beginnen! Dat is goed nieuws, maar het betekent voor u ook dat er tot het voorjaar van 2021 wat verkeershinder zal zijn. In deze mail een eerste indicatie van de planning.

Start buiten de bebouwde kom
Aannemer KWS voert de werkzaamheden uit en start buiten de bebouwde kom. Eerst met het deel Halle – Varsseveld en daarna het stuk Zelhem – Halle. Hier komen onder meer stukken nieuw asfalt, vernieuwde kruisingen en (in een later stadium) een nieuwe brug over de Boven Slinge. Deze werkzaamheden duren van week 36 t/m week 40. De provincie stelt omleidingsroutes in en duidt die langs de weg aan. Kijk voor meer informatie over de omleidingsroutes op: www.bereikbaargelderland.nl.

Binnen de bebouwde kom
Zoals u weet, richten we met de werkzaamheden ook meteen de weg binnen de bebouwde kom van Halle opnieuw in. Daarbij wordt onder meer het hemelwater afgekoppeld. Er komt een hemelwaterriool en een nieuw vuilwaterriool. Deze werkzaamheden starten in de eerste week van oktober (week 41), wanneer het werk buiten de bebouwde kom klaar is. Eind september organiseren we in samenwerking met de provincie een informatiemoment in Halle. Welke vorm deze krijgt en wanneer deze exact plaatsvindt, hopen we u zo snel mogelijk na de bouwvak te kunnen melden. Hierbij houden we uiteraard ook rekening met (eventuele) coronamaatregelen, die dan gelden.

Meer informatie
Gedurende de werkzaamheden houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Zie ook het bijgevoegde kaartje voor de planning per wegdeel. Meer informatie over dit project vindt u op de website van de provincie: www.gelderland.nl/N330-Zelhem-Varsseveld. Houd daarnaast ook de gemeentepagina’s in Contact in de gaten of volg de social mediakanalen van de gemeente Bronckhorst.

Met vriendelijke groet,

Peter Breuker
cluster Buiten

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.nronckhorst.nl

 

Overzicht fasering herinrichting N330 Zelhem-Varsseveld (klik op de afbeelding om te vergroten)