Verkorte weergave gesprek met dhr. Paul Hofman (wethouder Duurzaamheid gem. Bronckhorst) en dhr. Coen Beijer (Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer gem. Bronckhorst) op vrijdag 12 oktober 2018 bij Zalencentrum Nijhof in Halle
 
Inleidend wordt de aanleiding en de huidige stand van zaken t.av. de activiteiten van de werkgroep Verkeer geschetst.
Vervolgens wordt aan de hand van de welbekende presentatie ons plan stap voor stap doorgelopen. Tussentijdse vragen van de wethouder worden zo goed mogelijk toegelicht, waaraan met name dhr. Beijer een bijdrage levert vanuit zijn positie en deskundigheid.
Verder worden de bijbehorende onderwerpen als verkeersintensiteit en -snelheid, geluidsbelasting etc. besproken.
Op de vraag naar de mogelijkheden van overname van het beheer van de Dorpsstraat door de gemeente Bronckhorst reageert de wethouder -met het oog op het beperkte jaarbudget- terughoudend.
 
Hoe nu verder? Wethouder Hofman heeft de volgende werkwijze voor ogen:
In eerste instantie houdt de politiek zich afzijdig en wordt op ambtelijk niveau getracht tot een bepaalde denkrichting te komen; een belangrijk uitgangspunt hierbij is het “kopen van tijd”.
Hiermee wordt in deze situatie bedoeld: proberen te bewerkstelligen, dat het -voor 2019- geplande groot onderhoud van de Dorpsstraat met een jaar wordt uitgesteld, zodat er tijd beschikbaar komt voor overleg tussen de partijen. De uitkomst hiervan mogen wij dit jaar nog verwachten. In het positieve geval zullen er vervolgens in 2019 gesprekken plaatsvinden met alle partijen en belanghebbenden.
Mocht e.e.a. toch niet naar verwachting verlopen, dan zal ingezet worden om via de (provinciale én gemeentelijke) politiek tot een oplossing te komen.

 

 
Samenvatting bijeenkomst met CDA fractieleden op 08 september 2018 in de Korenaar te Halle

Aan de hand van een brochure wordt de aanleiding en de huidige stand van zaken t.av. de activiteiten van de werkgroep Verkeer geschetst. Er wordt door de fractieleden positief gereageerd op de presentatie en met de nodige -tussendoor- gestelde vragen probeert men zich actief te verdiepen in de problematiek. Vanuit de fractie wordt voorgesteld om e.e.a. gefaseerd in te steken. Eerst vaststellen of de provincie voldoende ruimte geeft voor oplossingen in de bestaande situatie; indien dit niet het geval is, dan zou het zeker een optie kunnen zijn dat de gemeente het beheer van de Dorpsstraat overneemt.
A.s. dinsdag 11 september zal het plan tijdens de fractievergadering worden voorgelegd, hierbij zal nog niet op de details ervan worden in gegaan, maar zal een fractiestandpunt bepaald worden met vraagstelling richting de verantwoordelijke wethouder.
 

Terugblik op bezoek aan de fractie van GGB op woensdag 16 mei 2018 in het gemeentehuis

Aan de hand van een PowerPointpresentatie hebben wij onze visie t.a.v. huidige en de gewenste verkeerssituatie in Halle getoond.
Tussendoor werden er (voor de hand liggende) vragen gesteld in de zin van: “waarom geen rondweg om Halle” en “hoezo verbreding van de Dorpsstraat, terwijl de snelheid beperkt moet worden”. Daarbij bleek men geen notie te hebben van de aantallen voertuigen, die dagelijks de Dorpsstraat passeren; dit werd allemaal uitgelegd.
T.a.v. onze wens, om de Dorpsstraat weer onder beheer van de gemeente Bronckhorst te brengen, werd door dhr. Blaauw -uit oogpunt van de vermoedde kosten- met enige scepsis aangekeken. Over het algemeen toonde men wel begrip voor onze ideeën ter verbetering van de verkeerssituatie.

Enkele punten uit de bijeenkomst van wg. Verkeer dd. 25 april 2018

- Reacties aanwonenden op nieuwsbrief
Medio maart is door de wg-leden bij alle aanwonenden van de Dorpsstraat een nieuwsbrief bezorgd, met daarin opgenomen onze ambitie en de voortgang (met o.m. de zienswijze van de beleidsmedewerkers verkeer en vervoer van de gemeente Bronckhorst).
De wg-leden hebben in de afgelopen weken helaas nauwelijks tot geen reacties hierop ontvangen!
- Reacties gemeentelijke politieke fracties
Onze plannen zijn ook kenbaar gemaakt richting de Bronckhorster politiek. Zoals te verwachten viel in aanloop naar- en rondom de verkiezingen hielden de politieke partijen zich in hun reacties nogal op de vlakte. Wèl zijn wij uitgenodigd om in te spreken in de fractievergadering van Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB). Dit zal op dinsdag 15 mei om 20:00 uur zijn in het gemeentehuis. Van deze uitnodiging zal door een aantal wg-leden gebruik gemaakt worden.

 
Werkgroep Verkeer
Voortgang Werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer wil de Dorpsstraat in Halle voor haar bewoners verbeteren qua veiligheid, gebruik en inrichting. De werkgroep heeft vaste vorm gekregen n.a.v. het Dorpsplan Halle.
 
Stappen tot nu toe:
Maart 2018 Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezing alle politieke partijen in de gemeente per email uitgenodigd om met ons het plan te bespreken.

Dinsdag 20 februari 2018 Met beleidsmedewerker “Verkeer en vervoer” van gemeente Bronckhorst Coen Beijer de huidige situatie ter plekke bekeken.

Vrijdag 2 februari 2018 Bespreking met gebiedsambtenaar Arie Vries

Woensdag 17 januari 2018 Werkgroep Dorpsstraat stelt eerste versie van “de nieuwe Dorpsstraat” op

Dinsdag 12 december 2017 Presentatie Dorpsplan Halle met burgemeester Marianne Besselink

Woensdag 17 mei 2017 Tweede bewonersavond Dorpsplan Halle (verdere uitwerking)

Maandag 23 januari 2017 Eerste bewonersavond Dorpsplan Halle (ideeën delen en prioriteren)

Donderdag 3 november 2016 Eerste dorpsplan werkgroep vergadering

Speerpunten Dorpsplan met prioriteitspunten door bewoners:
“25% Verkeer en vervoer”; “17% Natuur, leefomgeving en toerisme”; “17% Dorpsontwikkeling”; “15% Wonen”; “13% Sport en ontmoeten”; “5% Aantrekkelijkheid Halle”; “3% Vrijwilligersbank”; “3% Buurt App”; “3% Overig”
Speerpunten “Verkeer en vervoer” door bewoners:
Onveilig (met te hoge snelheid door dorpskern), geluidsoverlast (door verkeer en rioleringsputten), slechte luchtkwaliteit, onveilige trottoirs, gevaarlijk zebrapad voor school.

Hoofdlijnen eerste versie “de nieuwe Dorpstraat”
Eerste versie betreft versie in de zin van: wat als we alles naar wens zouden kunnen aanpassen:
- snelheden: vanaf Meuhoek en kruispunt Seegers 60 km en in Halle 30 km per uur met flitspalen om de max. snelheid te handhaven
- bij Meuhoek verkeersremmers met rode en witte pijl zoals in Zelhem. Bij Seegers rotonde
- stil asfalt met oplossing voor rioleringsputten
- weg enigszins verbreden zodat vrachtwagens elkaar kunnen passeren, met flitspalen om de max. snelheid te handhaven
- veilige, goed begaanbare trottoirs voor validen en invaliden beschermt van weg door paaltjes
- zebrapad voorzien van verkeerslicht dat op beweging start en verkeer echt laat stoppen
- landbouwvoertuigen uit de Dorpstraat naar over landelijke wegen

Gebiedsambtenaar gesprek
Situatie Halle wordt door gemeente ook als belangrijk knelpunt gezien. Weg provinciaal, trottoir/riolering gemeente.

Gebiedsambtenaar beleidsmedewerkers
- Provincie doet 1x per 9 jaar onderhoud (2019/2020). Plan hiervoor wordt normaal 3,5 a 4 jaar van te voren gemaakt door provincie zonder overleg met bewoners. Gemeente zou weggedeelte Halle kunnen overnemen, is al eerder over gesproken (toen te duur bevonden)
- Flitsers kunnen alleen door centrale overheid worden geplaatst en voor Halle kans klein
- Gemeente wil eigenlijk rondweg (bewoners niet) -> doorlooptijd meer dan 10 jaar
- 30 km weg alleen als de weg ook zo is ingericht (dus niet breed)
- Gemeente wil met bewoners meedenken en samen versie 2 opstellen van “de nieuwe Dorpsstraat”

Vervolg
Dinsdag 20 februari komen beleidsmedewerkers kijken op locatie. Woensdag 21 februari volgend overleg