Heel Halle Plant & Zaait
Voortkomend uit het Dorpsplan Halle zijn diverse werkgroepen bezig gestalte te geven aan hun speerpunten om Halle en omgeving leefbaar te houden en te versterken voor de toekomst.
Bij leefbaar houden van stad of dorp denkt men vaak aan voorzieningen in de bebouwde kom zelf. Echter niet te onderschatten is het buitengebied en de invloed daarvan. Dit gaat verder dan alleen de directe omgeving van Halle schoon en mooi houden. Naast het belang van het buitengebied als agrarisch gebied zijn er natuurlijk de recreatie en de natuur in zijn algemeen die daar een plek vinden.
Een van de onderwerpen die de werkgroep buitengebied aangaat is het verdwijnen van landschapselementen die van belang zijn voor de biodiversiteit en dus voor de mens. Ook de aantrekkingskracht van een gebied voor recreatie van de lokale bewoners en het toerisme staat en valt met de aanwezige natuurlijke landschapselementen van een gebied. De Werkgroep Buitengebied wil graag de grondeigenaren in het buitengebied van Halle enthousiasmeren om mooie landschapselementen aan te planten.
Een van de middelen die de Werkgroep hanteert is het onder de aandacht brengen van subsidiemogelijkheden. Dit o.a. voor de aanplant van een forse vrij uitgroeiende haag, hoogstam boomgaard, houtsingel etc.
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het inzaaien van bermen en akerranden (geweldig voor de patrijs bijvoorbeeld), en onder bepaalde voorwaarden de aanleg van een poel .
Als spreker en ter zake kundige komt de heer Wilfried Berendsen van de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt om ons van extra informatie te voorzien en om vragen te beantwoorden.
De Werkgroep Buitengebied heeft ook, in samenwerking met de gemeente Bronckhorst, de mogelijkheid om bloem,- en kruidenrijke bermen en randen in te zaaien. Hartstikke mooi en daarbij goed voor de bijen en vlinders.
Deze mogelijkheden biedt voor alle Hallenaren; boeren, burgers, en buitenlui mooie kansen om te helpen met de ontwikkeling en het verfraaien van het buitengebied.
Om een en ander bij een breder publiek onder de aandacht te brengen is er op maandag 19 november een informatiebijeenkomst georganiseerd in het Heidehuus in Halle-Heide. Inloop vanaf 19.30 uur en start avond 19.45 uur.
Samen maken we Halle mooier. We hopen u de 19e te ontmoeten. Graag tot dan.

 

 
Hondenpoep- en zwerfafvalcontainers in Halle

Om Halle een leefbaar dorp te houden en deze leefbaarheid zelfs te verbeteren zijn er diverse werkgroepen van vrijwilligers actief, voortgekomen uit het Dorpsplan. Alle meldingen en ideeën die door de bewoners worden aangedragen bij de diverse werkgroepen worden serieus onderzocht en waar mogelijk word tot uitvoering overgegaan. Werkgroep buitengebied Halle werkt nu samen met Gemeente Bronckhorst aan Hondenpoep/zwerfafval containers op twee locaties net buiten de dorpskern.
Na melding van inwoners is er een inventarisatie geweest om uit te zoeken waar de meeste overlast ontstond door uitlaten van honden. Het bleekt dat er twee populaire hondenuitlaat plekken zijn waar overlast ontstaat door het niet opruimen van uitwerpselen.
Om hier op een eenvoudige wijze wat aan te kunnen doen waarbij de verantwoording bij de Hallenaren zelf komt te liggen is er bekeken of de faciliteiten beschikbaar kunnen worden gesteld aan de hondenbezitters om dit ter plekke te kunnen oplossen. Na overleg met de gemeente is overeen gekomen dat de gemeente 2 afvalcontainers beschikbaar stelt. Daarbij behorend de kleine zakjes voor de hondeneigenaren die dan ter plekke beschikbaar zijn en de grote zakken voor de containers.
Locaties waar de plaatsing zal plaatsvinden: Kerkstraat ter hoogte van het pompstation en hoek Aaltenseweg - Fortstraat.
Deze containers zijn geadopteerd door twee families uit Halle en zullen door hen beheerd worden om er voor te zorgen dat deze tijdig geleegd worden en de zakjes niet opraken zodat niet rond deze container ook weer overlast ontstaat.
De plaatsing is gepland op woensdag 5 september. Op een later tijdstip zullen ook borden geplaatst worden om er extra op te attenderen dat het opruimen van hondenpoep door de hondeneigenaar een vanzelfsprekende zaak is.

 

Speerpuntennotitie Natuur Leefomgeving en toerisme Halle

Op basis van de analyse van de input op de eerste dorpsbijeenkomst komt de Werkgroep Buitengebied tot een viertal speerpunten om de komende periode actief mee aan de slag te gaan. Het betreft:
- Zandwegen (incl. wandel en fietsrecreatie)
- Biodiversiteit
- Groene Landschapsstructuren
- Cultuurhistorie


Huidige situatie
Het dorp Halle ligt ingebed in een groot omringend landelijk gebied. Dit landelijk gebied (het landschap) kenmerkt zich door een interessante diversiteit; het resultaat van de ontstaansgeschiedenis en het eeuwenoud gebruik door de mens. Er is veel waardering voor het landelijk karakter van het landschap rondom Halle en steeds meer (dorps)bewoners voelen zich betrokken bij en verbonden met dit landschap. Het nodigt uit tot beleving (wandelen en fietsen), geeft ons identiteit en heeft cultuurhistorische en ecologische waarden.
De huidige situatie is dat de kwaliteit en de verschijningsvorm van het landschap redelijk op orde zijn. Tegelijkertijd zien we ook een trend van achteruitgang van deze kwaliteit. De biodiversiteit neemt af (een landelijke trend) en de diversiteit van de verschillende landschappen neemt af doordat oa groene landschapselementen verdwijnen als gevolg van de wens/noodzaak om het land meer intensief te benutten. Een andere belangrijke trend is dat er een afname is van het aantal boerenbedrijven en er een toename is te constateren van burgerbewoning in het buitengebied.
Kenmerkende (in ieder geval te behouden) elementen van het landschap rond Halle zijn:
De aanwezige zandpaden; De afwisseling van bosjes en houtwallen; Prachtige elzensingels (oa in de Meuhoek); Het reliëf (hoogteverschil) van de Halse Rug; Poelen op natte lage plekken die interessant zijn voor de boomkikker; Her en der echt oude bomen; Oude boerderijen en bewoningsplekken (van de 13e eeuw) Etc.
Op dit moment hebben we geen cijfers en getallen over bijvoorbeeld hoeveel kilometer zandpaden we hebben, welke vlinders er specifiek zijn, waar cultuurhistorisch interessante bomen en bosjes staan etc. Voorlopig gaan we uit van het huidige aantal kilometers zandpad, het huidige bestand der bijen, wulpen en vleermuizen, de hoeveelheid zomereiken, singels en heggen die er nu zijn en de informatie en educatie die er al is.
 
Gewenste situatie
Uitgangspunt is de huidige stand van bovengenoemde zaken minimaal te behouden (de achteruitgang tegen te gaan) en waar mogelijk de kwaliteiten te versterken. Het streven is naar een landschap waar de boer goed kan boeren, de bij kan vliegen, de toerist geniet, de ondernemer kan ondernemen, de weidevogels oud kunnen worden etc. Een samenhangend landschap van een interessante kwaliteit.
Om in ieder geval te behouden wat we hebben zal ook het beheer (met behoud van kwaliteit) hiervan een belangrijk punt zijn en blijven. Bewustwording van de (bijzondere) omgeving waarin we leven en werken is van belang, niet alleen voor bezoekers, maar juist ook voor locals. Zie voor de stip op de horizon onze visie zoals geschreven op 16 februari 2017.
 
De weg tot de gewenste situatie
Hoe slingert dat te bewandelen pad naar de ultieme groene omgeving van Halle?
- Speerpunt zandwegen (inclusief wandel- en fietsrecreatie)
Nadruk leggen op wat kenmerkend is voor Halle; wat maakt Halle zo bijzonder. Onderzoek doen naar de Halse parels en in overleg met bewoners/organisaties bekijken hoe we deze op een goede manier kunnen gebruiken om Halle voor onszelf maar ook voor de recreant
nog aantrekkelijker te maken. Praktische zaken als bij zandwegen bankjes plaatsen, het checken wat het vuilnisbakkenbeleid van de gemeente is (vuilnisbakken, adoptie, legen, zwerfafvalacties scholen etc). Zijn reeds aangegeven/bestaande wandelroutes nog werkend
en kunnen ze worden verbonden in een wandel-app?
- Speerpunt Biodiversiteit
Samen met dorpsbewoners in beeld krijgen welke specifieke flora en fauna aanwezig is rond Halle. Vervolgens laagdrempelige activiteiten oppakken die helpen om te behouden van wat er is en die versterkend werken voor uitbreiding. Denk hierbij aan praktische zaken als
stimuleren aanleg kruidenrijke veldjes/bermen/oprijlanen, stimuleren van het ophangen van nestkastjes, aanleg voedselbossen, scholen vragen bijen- en insectenhotels te bouwen, alternatieven voor bestrijdingsmiddelen promoten, kruiden aanbieden als erfbeplanting, oa. (hobby)boeren/bewoners actief benaderen en verleiden tot inheemse vergroening/herstel.
- Speerpunt Groene landschapsstructuren.
Versterken van het landschap door aanplant van groene structuren (landschapselementen zoals heggen en hagen, houtwallen, boomgaarden etc.) met de passende inheemse beplanting op de juiste plekken in het landschap. Inspirerend zijn oude kaarten. Met name het kaartbeeld van rond 1900 wordt in z’n algemeenheid aantrekkelijk gevonden en levert een positieve inspiratiebron voor bewoners. Door dit kaartbeeld te delen ontstaat er enthousiasme om ook op eigen terrein te gaan aanplanten. Het aanplanten van structuren in het landschap kan heel goed plaatsvinden op het erf als een erfbeplanting maar ook verder het landschap in als een echt groene landschapsstructuur. De uitwerking van dit speerpunt draagt ook prima bij aan de speerpunten zandwegen (recreatie en toerisme) en biodiversiteit. We kunnen onderzoeken hoe we de huidige eigenaren van bestaande landschapselementen kunnen ondersteunen bij het beheer van die elementen. Bijvoorbeeld door het in het leven roepen van een hak,- en zaagvrijwilligersgroep. Wegbeplanting is ook belangrijke drager van de landschapskwaliteit in en rond Halle. We
zullen aan de beheerders daarvan vragen om goed beheer uit te voeren en bij eventuele herplant meteen te beginnen met wat forsere exemplaren.
- Speerpunt Cultuurhistorie
Halle en omgeving kent een zeer rijke en bijzondere cultuurhistorie. Door het inventariseren van wat deze is, wat er nu nog zichtbaar is en wat we weten, wat er bijvoorbeeld in musea nog te vinden is krijgen we dit beter in beeld. Er zijn veel mensen/organisaties die hier druk
mee zijn. We zullen met hen de samenwerking zoeken. We denken ten aanzien van de uitvoering aan bijvoorbeeld een inzet via Oral History (oude verhalen ophalen en vastleggen bij Hallenaren), onderzoek middels raadpleging van oude kaarten, het overdragen van de kennis en informatie op scholen, bijeenkomsten en digitale informatie bij bijvoorbeeld routes, bewustwording (en daarmee betrokkenheid) te creëren.

Mogelijke gesprekpartners
- IVN Oude IJsselstreek (Jannie Klein Lebbink)
- Staatsbosbeheer
- Beleidsmedewerkers gemeente Bronckhorst (oa Willy Kempers)
- Vrijwilligers Meuhoek
- Salehem; oudheidkundige vereniging
- StAM; Stichting Achterhoek Mooi (Henk Boland)
- ANV ’t Onderholt (Wilfried Berendsen)
- TIP Zelhem
- LTO
- Museum Smedekinck
 - Etc.